Nowa wersja enova365 15.0.1

Zmiany w programie związane ustanowieniem 12.11.2018 świętem państwowym i dodatkowym dniem wolnym od pracy enova365 15.0.1

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień (Dz. U. poz. 2117) 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

Powyższy przepis wpływa na następujące obszary działalności firmy:

  • wystawianie dokumentów w walucie obcej i pobieranie właściwego średniego kursu dnia,
  • wyliczanie ostatniego dnia terminu płatności (zwłoka), a tym samym na naliczanie odsetek na notach odsetkowych oraz wezwaniach do zapłaty,
  • wyliczenie wynagrodzeń pracowników (wyliczenie normy czasu pracy za listopad).

W związku z nowymi przepisami zostały przygotowane nowe wersie programu 15.0.1 oraz 14.5.4, w których dokonano aktualizacji kalendarza, uwzględniającej dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy.

Zmiany w obszarach programu enova365:

  • Kursy walut. Pomimo ustanowienia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, Narodowy Bank Polski publikuje w tym dniu tabele kursów średnich walut. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości dla operacji wykonywanych w dniu 13.11.2018 kursem właściwym do przeliczenia na PLN wartości wyrażonych w walutach obcych jest kurs ogłoszony w dniu 9.11.2018. W związku z powyższym, w nowej wersji programu enova365 tabela kursów średnich walut ogłoszona 12.11.2018r zostaje pominięta podczas importu kursów średnich NBP. W przypadku pobrania za pomocą poprzednich wersji programu kursów ogłoszonych w dniu 12.11.2018r należy je usunąć z tabeli notowań kursów walut lub dokonać korekty ręcznej na kursy ogłoszone 9.11.2018r.
  • Termin płatności (odsetki). Dodatkowy dzień wolny 12.11.2018r wpływa na zmianę wyliczenia ostatniego dnia terminu płatności (zwłoki) na dokumentach, gdy termin płatności przypada na dni 10-12.11.2018r. Zgodnie z przepisami, jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym (13.11.2018r), a odsetki za zwłokę oblicza się od dnia następnego (14.11.2018r). Aktualizacja algorytmów kalendarza w programie enova365 umożliwia poprawne wyliczenie ostatniego dnia terminu płatności w ww. dniach, a tym samym prawidłowe przygotowanie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty.
  • Wyliczenie wynagrodzeń. W wyniku ustanowienia 12 listopada br. dniem wolnym od pracy następuje obniżenie normy czasu pracy pracownika w miesiącu listopadzie o 8 godzin. W związku z powyższym ustawiono w definicji kalendarza na zakładce „Kalendarz” w dniu 12 listopada w parametrze „Definicja dnia” opcje „Święto” oraz uwzględniono dodatkowy dzień wolny przy wyliczeniach wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego dla pracowników zatrudnionych lub zwolnionych w trakcie miesiąca w przypadku zaznaczenia na TAK parametru „W miesiącach z niepełnym okresem zatrudnienia uwzględniaj kodeksową normę czasu pracy”. Zmieniona norma czasu pracy będzie miała również wpływ na wyliczenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej za 1 godzinę, dodatków za nadgodziny, naliczenia podstawy nadgodzin za 1 godzinę w przypadku zaznaczenia na TAK w definicji kalendarza parametru „Podstawa nadgodzin 1h wg normy kodeksowej (art. 130 K.P.)” oraz wyliczenia wartości elementów wynagrodzenia, które w konfiguracji programu mają wybraną na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze „Przelicz na wartość za 1 godzinę” opcję „Wg normy kodeksowej (art. 130 K.P.)”.
  • Ekwiwalent za czas urlopu. Aktualizacji ulega również wskaźnik służący do wyliczenia ekwiwalentu za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Od dnia 8 listopada 2018 roku wskaźnik przyjmuje wartość: 20,83. Aby naliczenia wynagrodzeń były poprawne niezbędne jest zaktualizowanie wersji programu.

Aby obsłużyć kompleksowo powyższe przypadki konieczne jest zaktualizowanie enova365 do wersji 15.0.1.